کیت nucleotides

کیت Nucleotides

dNTP Sets and dNTP/dUTP Sets
Features
.Exceptional quality dNTPs of >99% purity confirmed by HPLC
.Free from DNA and PCR inhibitors
.Consistent PCR results due to outstanding dNTPs stability
Applications
.Standard or hot-start PCR
.Long-range and high-fidelity PCR
.cDNA synthesis and RT-PCR
.qPCR
.Sequencing
.DNA labeling

Purchase dNTP Sets and dNTP/dUTP Sets
Catalog # Size Package Content
BR0600601 ۴ × ۲۵۰ µl ۲۵۰ µl dATP (100 mM solution)
۲۵۰ µl dCTP (100 mM solution)
۲۵۰ µl dGTP (100 mM solution)
۲۵۰ µl dTTP (100 mM solution)
BR0600602 ۴ × ۱ ml ۱ ml dATP (100 mM solution)
۱ ml dCTP (100 mM solution)
۱ ml dGTP (100 mM solution)
۱ ml dTTP (100 mM solution)

dNTP Mixes and dNTP/dUTP Mixes
Features
.Exceptional quality dNTPs of >99% purity confirmed by HPLC
.Free from DNA and PCR inhibitors
.Consistent PCR results due to outstanding dNTPs stability
Applications
.Standard or hot-start PCR
.Long-range and high-fidelity PCR
.cDNA synthesis and RT-PCR
.qPCR
.Sequencing
.DNA labeling

Purchase dNTP Mixes and dNTP/dUTP Mixes
Catalog # Size Package Content
BR0600501 ۲۵۰ µl ۲۵۰ µl dNTP Mix (25 mM each)
BR0600502 ۱ ml ۱ ml dNTP Mix (25 mM each)
BR0600503 ۵ ml ۵ × ۱ ml dNTP Mix (25 mM each)
BR0600201 ۲۵۰ µl ۲۵۰ µl dNTP Mix (10 mM each)
BR0600202 ۱ ml ۱ ml dNTP Mix (10 mM each)
BR0600204 ۵ ml ۵ × ۱ ml dNTP Mix (10 mM each)
BR0601101 ۱ ml ۱ ml dNTP/dUTP Mix (10 mM A/C/G, 30 mM U)
BR0601102 ۵ ml ۵ × ۱ ml dNTP/dUTP Mix (10 mM A/C/G, 30 mM U)

 

Tags: , , , , , , ,