diatech pharmacogenetics

Diatech Pharmacogenetics

Diatech Pharmacogenetics s.r.l کمپانی ایتالیایی می باشد در زمینه طراحی،تولید و تجاری سازی تست های فارماکژنتیک در زمینه سرطان می باشد.

Tags: