کیت HPV و کیت HCV

کیت HPV کیت hpv کیت HPV کیت HPV کیت HPV کیت HCV  کیت HPV کیت hpv کیت HPV کیت HPV کیت HPV کیت hcv  کیت HPV کیت HPV کیت HPV کیت HPV کیت HPV کیت HCV  کیت hpv کیت HPV کیت HPV کیت hcv کیت HPV کیت HCV

کیت برای شناسایی ویروس هپاتیت C این کیت می تواند به طور دقیق زیر گونه های a و b ژنوتیپ ۱ را تشخیص دهد

Kit for the detection of Hepatitis C virus (HCV) genotypes 1 to 7 and subtypes a and b of genotype 1

Tags: , , , , ,